Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczyx strons: https://www.pointcogroup.com; http://www.pointcocapital.com; https://www.pointcohealthcare.com i https://www.pointcodevelopment.com (zwane dalej „S.”).

GRUPA POINTCO, w skład której wchodzą trzy podmioty POINTCO CAPITAL, POINTCO DEVELOPMENT oraz POINTCO HEALTHCARE, przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności i danych użytkowników Serwisu .

Celem niniejszej Polityki wierności danych jest poinformowanie użytkowników o praktykach gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania ich danych osobowych oraz o ich prawach w odniesieniu do takich danych.

Są uważane za dane osobowe, wszelkieinformacje dotyczące osoby fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować (np. nazwisko, imię, identyfikator, adres e-mail, dane o lokalizacji itp.) (zwane dalej „danymi osobowymi” lub „danymi”).

 

Artykuł 1 – Przepisy ogólne dotyczące wierności danych

Przeglądając Witrynę, Użytkownicyakceptują niniejszą Politykę Prywatności. W związku z tym wydawca Witryny zachęca Użytkowników do uważnego przeczytania niniejszego dokumentu, aby poznać i zrozumieć jego praktyki dotyczące przetwarzania Danych Osobowych.

Wydawca Witryny zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie całości lub części niniejszej Polityki prywatności w celu zapewnienia jej zgodności z obowiązującym prawem. Modyfikacje wchodzą w życie z dniem ich umieszczenia na Stronie i są wykonalne wobec Użytkowników w dniu ich pierwszego użycia po opublikowaniu online.

W związku z tym Użytkownik jest zaproszony do regularnego odwiedzania niniejszej polityki prywatności, aby być na bieżąco z najnowszymi zmianami, które zostaną w nim wprowadzone.

 

Artykuł 2 – Ogólne zasady gromadzenia i przetwarzania danych

Zgodnie z postanowieniami art. 5 rozporządzenia europejskiego 2016/679 gromadzenie i przetwarzanie Danych od Użytkowników Witrynyjest zgodne z następującymi zasadami:

Zgodność z prawem, lojalność i przejrzystość: dane mogą być gromadzone i przetwarzane wyłącznie za zgodą Użytkownika, który jest właścicielem Danych Osobowych;

Ograniczone cele: gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się w celu osiągnięcia jednego lub więcej celów określonych w niniejszej Polityce prywatności;

Minimalizacja gromadzenia i przetwarzania danych: gromadzone są tylko dane niezbędne do prawidłowej realizacjicelów realizowanych przez Witryny ;
Przechowywanie danych skrócone w czasie: dane są przechowywane przez ograniczony czas, o czym użytkownik jest informowany. W przypadku gdy przekazanie tych informacji nie jest możliwe, użytkownik jest informowany o kryteriach stosowanych do określenia okresu przechowywania;
Integralność i poufność gromadzonych i przetwarzanych danych: Administrator danych zobowiązuje się do zagwarantowania integralności i poufności gromadzonych danych osobowych.

 

Artykuł 3 – Podstawa gromadzenia i przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są przez POINTCO CAPITAL w przypadkach dozwolonych obowiązującymi przepisami, a w szczególności na następujących warunkach:

Użytkownik wyraził dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych (określa się, że w przypadku osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia zgodę musi wyrazić przedstawiciel ustawowy);

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub środków przedumownych na żądanie Użytkownika;

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych i/lub regulacyjnych nałożonych na POINTCO CAPITAL (takich jak walka z oszustwami);

Przetwarzanie jest uzasadnione ochroną prawnie uzasadnionych interesów POINTCO CAPITAL (takich jak ochrona bezpieczeństwa sieci komputerowej).

 

Artykuł 4 – Gromadzone dane osobowe

Gromadzone są wyłącznie istotne, adekwatne Dane Osobowe ograniczone do tego, co jest niezbędne do następujących celów przetwarzania : [lista poniżej do wypełnienia/określenia/modyfikacji]

Zarządzanie kontaktami
Statystyki witrynyi spersonalizowane reklamy;
Tworzenie i zarządzanie kontami klientów;
Poszukiwanie komercyjne
Poprawa usług oferowanychna Stronie;
Wysyłanie biuletynów lub informacyjnych lub handlowych wiadomości e-mail z alertami;
Wstawianie komentarzy lub obrazówna stronie s;
Wykrywanie niechcianych komentarzy;
Udział w ankietach lub analizach mających na celu poprawę relacji i doświadczeń klientów ustanowionych przez POINTCO CAPITAL;
Gwarancja dostępu i nawigacji Użytkownikówna Stronie;
Poprawa wydajności i funkcjonalności Stron.

Przekazując swoje Dane Osobowe, Użytkownikwyraża wyraźną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych w celach, o których został poinformowany.
Użytkownicymogą przeglądać Witrynę bez konieczności podawania jakichkolwiek Danych Osobowych, które ich dotyczą. Użytkownicy są jednak zobowiązani do podania informacji imiennych, gdy jest to konieczne do wykonania niektórych usług, takich jak wypełnienie formularza kontaktowego w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat oferowanych usług.
W takim przypadku wymagane dane osobowe Użytkowników to: (i) imię i nazwisko (imiona) oraz (ii) adres (adresy) e-mail.
Te dane osobowe są następnie przechowywane przez czas niezbędny do spełnienia żądania użytkowników. W przypadku braku konkretnego wdrożenia są one usuwane w terminach zalecanych przez CNIL, tj. po trzech latach od ich pobrania przez Witrynę.
Podczas korzystania z Witryny lub niektórych usług związanych ze Stronami x, niektóre dane użytkownika są gromadzone automatycznie: (i) adres IP, (ii) odniesienie do używanego oprogramowania przeglądarki, (iii) dane nawigacyjne (data, godzina, konsultowana treść itp.), (iv) odniesienie do systemu operacyjnego.
Wśród technologii wykorzystywanych do zbierania tych informacji, POINTCO CAPITAL może wykorzystywać sesje „php”, które przechowują dane każdego Użytkownikaza pomocą unikalnego identyfikatora sesji. Te sesje php przechowują dane w pamięci tylko na czas nawigacji.
Dane zebrane podczas nawigacji użytkowników w Witrynie są usuwane po zamknięciu przeglądarki użytkownika lub, w stosownych przypadkach, w ciągu maksymalnie trzynastu miesięcy od ich zebrania.

 

Artykuł 5 – Linki do innych stron internetowych

Witryna może czasami zawierać linki do stron internetowych partnerów lub firm zewnętrznych, które mają własne polityki prywatności i ochrony danych osobowych.
Artykułyna tej stronie mogą zawierać osadzone treści (np. Filmy, obrazy, artykuły …) .

Treści osadzone w innych witrynach zachowują się tak samo, jakby użytkownik odwiedzał tę innąwitrynę.

POINTCO CAPITAL zaprasza Użytkowników Stron do zapoznania się z polityką ochrony danych osobowych wdrożoną przez wydawców tych stron przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych ich dotyczących.

Strony te mogą gromadzić dane, wykorzystywać pliki cookie, osadzać narzędzia śledzące stron trzecich, śledzić interakcje osób, których dane dotyczą, z tymi osadzonymi treściami z konta połączonego z ich witryną.

POINTCO CAPITAL nie ma kontroli nad zawartością tych stron i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie przez te strony informacji zebranych podczas klikania przez Użytkowników na te linki.

 

Artykuł 6 – Okres przechowywania danych

POINTCO CAPITAL przechowuje Dane Osobowe przez czas niezbędny do realizacji realizowanych celów, o których mowa w art. 4 powyżej.

Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres odpowiadający czasowi trwania stosunku umownego lub relacji biznesowej, plus okresy przedawnienia i wyczerpania środków ochrony prawnej oraz prawne okresy archiwizacji.

 

Artykuł 7 – Odbiorca gromadzonych danych osobowych

Dane osobowe gromadzone przez POINTCO CAPITAL są przeznaczone wyłącznie dla POINTCO CAPITAL i jego pracowników i w żadnym wypadku nie będą wprowadzane do obrotu ani wynajmowane osobom trzecim. Dane osobowe mogą być jednak przekazywane zewnętrznym dostawcom usług technicznych POINTCO CAPITAL, wyłącznie w celu prawidłowego funkcjonowania Witryny i usług oferowanych za pośrednictwem Witryny.

Upoważniony personel podlega obowiązkowi zachowania dyskrecji i poufności.

 

Artykuł 8 – Przekazywanie danych

Dane osobowe zebrane od użytkowników Witryny są przechowywane wyłącznie we Francji i nie są przekazywane w Unii Europejskiej ani poza nią.

W przypadku odwołania się do podmiotów stowarzyszonych lub usługodawców znajdujących się poza Unią Europejską, POINTCO CAPITAL zobowiązuje się do sprawdzenia, czy zostały wprowadzone odpowiednie środki, aby dane osobowe osób, których dane dotyczą, korzystały z odpowiedniego poziomu ochrony.

 

Artykuł 9 – Bezpieczeństwo danych

POINTCO CAPITAL gromadzi i przetwarza Dane Osobowe Użytkowników z zachowaniem najwyższej poufności i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownicysą chronieni przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem ich Danych Osobowych.

W przypadku, gdy ujawnienie Danych Osobowych osobom trzecim jest konieczne i dozwolone, POINTCO CAPITAL zapewnia, że te osoby trzecie gwarantują danym Danym Osobowym taki sam poziom ochrony, jaki oferuje im POINTCO CAPITAL, oraz wymaga gwarancji umownych, aby w szczególności Dane Osobowe były przetwarzane wyłącznie w celach zaakceptowanych przez Osobę, której dane dotyczą, z wymaganą prywatnością i bezpieczeństwem.

POINTCO CAPITAL wdraża środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przechowywania Danych Osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów realizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Uwagę użytkowników zwraca fakt, że żadna technologia transmisji lub przechowywania nie jest całkowicie niezawodna.

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku udowodnionego naruszenia Danych Osobowych, które może generować wysokie ryzyko dla praw i wolności zainteresowanych Użytkowników, POINTCO CAPITAL poinformuje o tym naruszeniu właściwy organ nadzorczy oraz zainteresowanych Użytkowników, gdy wymagają tego wspomniane przepisy i w sposób przewidziany w tych przepisach.

Użytkownicy powinni zachować ostrożność, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do ich Danych Osobowych, a w szczególności do ich komputerów i terminali cyfrowych (w szczególności komputera, smartfona, tabletu).

POINTCO CAPITAL odradza użytkownikom przesyłanie na Stronę zdjęć zawierających dane współrzędnych EXIF GPS ze względu na pobieranie i wyodrębnianie danych lokalizacyjnych z tych obrazów.

 

Artykuł 10 – Administrator danych

10.1Administrator danych

POINTCO CAPITAL, jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej „POINTCO CAPITAL”), z kapitałem w wysokości 100.000 EUR, z siedzibą pod adresem 10 rue de Penthièvre, 75008, Paryż, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Paryżu pod numerem 539 807 677 (wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR89539807677 ) jest administratorem przetwarzania Danych Osobowych realizowanego w Serwisie, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie ze swoimi obowiązkami regulacyjnymi, POINTCO CAPITAL wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), w osobie[do określenia], z którym każdy Użytkownik może się skontaktować pod adresem e-mail: contact@pointcocapital.fr lubu listownie, na adres: 10 rue de Penthièvre, 75008, Paryż.

10.2 Obowiązki administratora danych

Administrator zobowiązuje się chronić zebrane dane, nie przekazywać ich osobom trzecim bez poinformowania użytkownika i przestrzegać celów, dla których dane te zostały zebrane.

Ponadto administrator danych zobowiązuje się powiadomić Użytkownikaw przypadku sprostowania lub usunięcia danych, chyba że wiąże się to dla niego z nieproporcjonalnymi formalnościami, kosztami i procedurami.

W przypadku naruszenia integralności, poufności lub bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika, administrator zobowiązuje się poinformować o tym Użytkownika w dowolny sposób.

 

Artykuł 1 1 – Prawa użytkowników

POINTCO CAPITAL gwarantuje Użytkownikom poszanowanie praw przewidzianych w ustawie nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami, znanej jako „Informatique et Libertés” oraz w rozporządzeniu (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych, a w szczególności prawo Użytkownikówdo decydowania i kontrolowania wykorzystania ich danych osobowych.

Przypomina się, że zgodnie z niniejszym regulaminem Użytkownikomprzysługują następujące prawa, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych przez obowiązujące przepisy ustawowe i/lub wykonawcze.

11.1 Prawo dostępu do danych osobowych

Każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia, że dotyczące go Dane Osobowe są przetwarzane przez POINTCO CAPITAL oraz do otrzymania kopii w formie elektronicznej (za każdą dodatkową kopię POINTCO CAPITAL ma prawo żądać uiszczenia opłat w oparciu o poniesione koszty administracyjne).

11.2 Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) i sprostowania Danych Osobowych

Każdy Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia dotyczących go Danych Osobowych oraz prawo do żądania sprostowania Danych Osobowych, które go dotyczą, gdy są błędne lub nieaktualne.

POINTCO CAPITAL zobowiązuje się do zapewnienia zgodności z tym prawem tak szybko, jak to możliwe, a domyślnie w ciągu trzydziestu (30) dni od złożenia do niego wniosku w wystarczająco jasny i jednoznaczny sposób.

Określa się, że POINTCO CAPITAL może zachować niektóre Dane Osobowe, gdy jest to wymagane przez prawo lub z uzasadnionych powodów.

11.3 Prawo do sprzeciwu

Użytkownicymogą również sprzeciwić się, z uzasadnionych powodów, przetwarzaniu dotyczących ich danych osobowych przez POINTCO CAPITAL. Użytkownicy muszą odmówić zgody na wykorzystywanie ich danych osobowych do określonych celów wymienionych w momencie ich gromadzenia.

11.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Użytkownicymają prawo żądać ograniczenia przetwarzania ich Danych Osobowych. Prawo to ma zastosowanie wyłącznie:

jeśli Użytkownikkwestionuje dokładność swoich Danych Osobowych;

jeżeliUżytkownik może wykazać, że przetwarzanie dotyczących go Danych Osobowych jest niezgodne z prawem i wymaga ograniczenia ich wykorzystania, a nie usunięcia;

jeżeli POINTCO CAPITAL nie potrzebuje już Danych Osobowych dotyczących Użytkownika, ale są one nadal niezbędne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;

jeżeli użytkowniksprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, podczas gdy prawnie uzasadnione podstawy dochodzone przez administratora mają pierwszeństwo przed podstawami administratora.

11.5 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uznają, że starania podejmowane przez POINTCO CAPITAL w celu zachowania poufności Danych Osobowych nie gwarantują poszanowania ich praw, Użytkownicy mają możliwość wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (CNIL lub innego organu wymienionego na liście dostępnej w Komisji Europejskiej).

11.6 Prawo do przenoszenia danych osobowych

Użytkownicymają prawo do przenoszenia swoich danych, upoważniając ich do uzyskania od POINTCO CAPITAL Danych Osobowych, które ich dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do żądania przesłania tych Danych Osobowych innemu administratorowi.

11.7 Prawo do decydowania o losie Danych Osobowych po śmierci

Użytkownik może określić wytyczne dotyczące przechowywania, usuwania i przekazywania swoich Danych Osobowych po jego śmierci. W przypadku braku wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za ich wykonanie, dyrektywy zostaną przekazane jego spadkobiercom, którzy będą je wykonywać. Użytkownik może zmienić lub odwołać swoje wytyczne w dowolnym momencie.

11.8 Warunki wykonywania praw

Użytkownicymogą skorzystać ze wszystkich swoich praw drogą elektroniczną, wysyłając żądanie na adres: contact@pointcocapital.fr lublistownie, na adres: 10 rue de Penthièvre, 75008, Paryż.

Określa się, że aby pomóc im w dochodzeniu ich praw, CNIL udostępnia na swojej stronie internetowej wzory pism (<www.cnil.fr>).

Przed rozpatrzeniem wniosku Użytkowników POINTCO CAPITAL może zweryfikować tożsamość Użytkowników, prosząc ich o dowód tożsamości.

POINTCO CAPITAL odpowie na wniosek tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu jednego (1) miesiąca od potwierdzenia tożsamości do udzielenia odpowiedzi.

W razie potrzeby okres ten może zostać przedłużony o dwa (2) miesiące ze względu na złożoność i liczbę wniosków kierowanych do POINTCO CAPITAL, który następnie zobowiązuje się poinformować zainteresowanego Użytkownika o przedłużeniu i przyczynach odroczenia.

 

Artykuł 12 – Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności w celu sprostowania, uzupełnienia lub aktualizacji, zainteresowane osoby proszone są o kontakt z POINTCO CAPITAL:

wysyłając list na adres: POINTCO CAPITAL, 10 rue de Penthièvre, 75008, Paryż;
wysyłając wiadomość e-mail na adres Contact@pointcocapital.fr;
lub wypełniając formularz kontaktowy online, klikając w zakładkę „KONTAKT” w prawym górnym rogu.

 

Artykuł 13 – Prawo właściwe i środki naprawcze

Niniejsza Polityka danych jest regulowana, interpretowana i egzekwowana zgodnie z prawem francuskim.

W przypadku sporu związanego z przetwarzaniem jego Danych Osobowych w związku z działaniem Stron, Użytkownicy i POINTCO CAPITAL zobowiązują się do uprzedniego i w dobrej wierze poszukiwania polubownego rozwiązania.

W przeciwnym razie użytkownik może złożyć skargę do Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) lub skierować sprawę do właściwych sądów.